فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: چهارشنبه 1399/5/21
تاریخ   1394/7/4   | تعداد بازدید   946   | |

آسیبهای ناشی از عدم اطلاعات جنسی
 

،پیامدهای ناشی از عدم آگاهی جنسی،نداشتن اطلاعات جنسی

1- افزایشاحتمال وقوع مشکلات زناشویی

بدبختانهیکی از دلایل اصلی نارضایتی همسران و اقدام برای جدایی، داشتن مشکلاتی در زمینه روابطجنسی است. دلیل حجم وسیعی از این مشکلات چیزی نیست جز ناآگاهی جنسی، به ویژه همسرانیکه در آغاز راه زندگی هستند. ناآگاهی جنسی سبب می شود که ارتباط مناسب و معقولی برقرارنشود و انتظارات جنسی همسران برآورده نگردد.

 

2- بهدست آوردن اطلاعات نادرست از منابع ناموثق

یکی ازمنابع کسب اطلاعات نوجوانان و جوانان درباره مسائل جنسی، گروه همسالان است.

بدبختانهاطلاعات گروه همسالان، به ویژه در کشورهایی مانند کشور ما که در آنها رابطه جنسی پیشاز ازدواج به شدت نهی شده است، درست نیست و ممکن است موجب گمراهی فرد شود.

امروزهنوجوانان و جوانان بخش وسیعی از اطلاعات جنسی خود را از اینترنت یا ماهواره به دستمی آورند که در بسیاری از موارد نیز موثق نبوده و تنها بر اطلاعات نادرست کاربران میافزایند.

 

3- گرایشبه روابط جنسی نامتعارف

برخیاز برنامه های ماهواره ای یا اینترنتی، دربرگیرنده روابط جنسی نامتعارف هستند.

جوانانیکه هیچگونه آگاهی جنسی ندارند، ممکن است با دیدن این برنامه ها، چنین روابطی را عادیبپندارند یا نسبت به آنها گرایش پیدا کنند.

 

4- افزایشاحتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی

یکی دیگراز پیامدهای دهشتناک ناآگاهی جنسی، افزایش احتمال مبتلا شدن به بیماری های مقابتی است.همراه با افزایش پرشتاب گسترش بیماری های مقاربتی مانند ایدز و هپاتیت در جهان، کشورهایمختلف کوشیدند تا با دادن آگاهی درباره رفتار جنسی سالم و ضرورت درگیر نشدند روابطجنسی پرخطر، میزان ابتلا به این بیماری ها را کاهش دهند. پژوهش

ها نشانداده که خوشبختانه دادن آگاهی جنسی به میزان قابل توجهی احتمال ابتلا به بیماری هایمقاربتی را کاهش داده است.

 

5- افزایشاحتمال درگیر شدن در روابط جنسی ناخواسته

وقتیاز جوانانی که درگیر روابط جنسی ناخواسته شده اند، می پرسیم چطور این اتفاق افتاد؟بسیاری از آنها پاسخ می دهند که خودشان هم نمی دانند که چه شد. دادن آگاهی جنسی سببمی شود که جوانان در شرایط خطرخیز، قادر به مدیریت موقعیت بوده، خودداری جنسی نشاندهند و از روابط جنسی ناخواسته و پیامدهای ناگوار آن در امان باشند.

منبع: سپیده دانایی