فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: پنج شنبه 1398/4/27
تاریخ   1394/11/8   | تعداد بازدید   663   | |

شیوه ی زندگی در کودکستان والدورف
 


درکودکستان های والدورف محیطی شبیه به محیط آرام خانه همراه با احساس گرمی و عشق وزیبایی وجود دارد.

در این مراکز کودکان محیط را لمس می کنند، با اسباب بازی های ساده بازی می کنند، لباس های کتانی یا 

ابریشمی رنگارنگ و نرم و راحت می پوشند، بازی های خلاق می کنند و توان تفکرو اندیشه ی آن ها راهنمای شان

در انجام کارها است. معلم با کودکان به نرمی اماقاطع گفت و گو می کنند و رفتارشان به گونه ای است که ارزش

تقلید کردن را داشتهباشد.

 

ساختاربرنامه ی روزانه ی کودکان دارای ریتم منظم و فعالیت های پی در پی و متناوب است.برنامه های هفتگی

شامل: هنر، کاردستی، بازی با عروسک ها، کار در کارگاه های چوب،نقاشی، قصه گویی، آشپزی، نانوایی، آواز

خوانی، بازی های فیزیکی و مهارت هایاجتماعی است.


قصه گویی با توجه به زبان مادری کودکان انجام می شود و کودکان نیز بارها و بارها به قصه ها گوش می دهند و آن

ها را در ذهن خود مجسم می کنند و به این ترتیب توانایی تخیل و تصویر ذهنی شان افزایش می یابد. این توانایی

سبب رشد دیگر مهارت های ذهنی وکلامی کودکان در آینده می شود.


کودکان در بازی ها و گردش های خارج از کودکستان و درون طبیعت می آموزند که به محیط زندگی خود عشق بورزند

و به طبیعت آسیب نرسانند. آنها تغییرات فصل، سال و ماه را درک میکنند و این دگرگونی ها را جشن می گیرند.

کودکان مدارس والدورف با دیگر کودکان خانواده ی بزرگ این گونه مدارس آشنا و دوست می شوند.


بازیها

کودکان از تولد تا ۷-۶ سالگی، مسایل مختلفی را در دنیای پیرامون شان کشف می کنند و از این طریق رفتارهای

فیزیکی اولیه را می آموزند. محیط کودکستان والدورف به یادگیریکودکان به وسیله ی بازی و کشف موارد مختلف

کمک می کند. توجه به بهداشت و سلامتیکودکان، حرکات مختلف آن ها و بازی های خلاقانه ی دوران کودکی و در

سال های اولیهرشد کلیدی است برای بهبود فعالیت های رسمی تر کودکان در آینده.

داشتننظم و ریتم کاری دایمی در کودکستان والدورف بخشی از مبانی و اصول است. فعالیت هایهدف مند، بازی

های مختلف داخل و خارج از فضای کودکستان، زمان تغذیه و قصه گویی،زبان، فعالیت های هنری روزانه به کودکان

اجازه ی رشد و شکوفایی می دهد. تناوب کاریروزمره و الگوهای دایمی و تکراری هفتگی در کودکستان سبب ایجاد

علاقه، ایمنی وراحتی می شود. کودکان می آموزند به همان گونه که شب و روز به دنبال هم می آیند وتابستان و

بهار و دم و بازدم هم به تناوب و پشت سر هم اتفاق می افتد، هر چیز دیگرهم دارای نظم و ریتم خاصی است و هر

کاری وقتی دارد. این نظم و ریتم و تناوب و شادیدر کودکستان سبب تقویت توانایی ها و مهارت های کودکان

خردسال می شود.

 

تقلید

درمدارس و مهدهای والدورف کودکان با تقلید کردن از اتفاقات زیبا و با ارزش یاد میگیرند. توانایی کودکان با برنامه

هایی از پیش تعیین شده و در محیط مناسب تقویت میشود. معلم ها در این محیط با رفتار و حرکات مناسب خود

الگویی برای تقلید هستند وآداب اجتماعی را به کودکان می آموزند. آن ها رفتاری صلح آمیز دارند و آن را در همهی

فعالیت های خود نشان می دهند.

معلمها می دانند رفتارشان به دقت از سوی کودکان مشاهده و سپس تقلید می شود. آن هامهارت های گوناگونی

مانند پخت و پز، کاردستی، خیاطی و ... را برای ارتباط کودکانبا زندگی واقعی به آن ها می آموزند.


تخیلو تصور

کودکاندر مراکز والدورف به شیوه های متفاوت توانایی تخیل، تصور و ذهنیت خود را رشد وافزایش می دهند. یکی از

این روش ها داستان گویی به وسیله ی معلم هاست. کودکان هرروز در زمانی مشخص به دور معلم حلقه می زنند و

با دل و جان به سخنان او گوش میدهند. داستان بیش از یک بار در روز تکرار می شود تا کودکان بتوانند مفاهیم آن

رادر ذهن خود به تصویر بکشند. در هنگام کار معلم، کودکان به او بسیار توجه می کنند وکلاس کاملاً آرام و ساکت

است. فعالیت داستان گویی معلم و تکرار آن سبب می شود تاکودکان تصویر ذهنی– تخیلی و مهارت خواندن خود را

افزایش دهند. در عین حال اینفعالیت به آن ها یاری می دهد تا در بزرگ سالی افرادی خلاق و متفکر بوده و به

سادگیبرای مسایل راه حل پیدا کنند.

درکودکستان های والدورف کلاسی برای کودکان دو سال و نه ماهه تا چهار ساله وجود داردو دو کلاس هم ویژه

کودکان دوره پیش دبستانی.

پیشدبستانی ها حداکثر بیست نفرند و ۴، ۵ یا ۶ساله هستند.


نکات مهم در آموزش والدورف

یکی از مهم ترین اصول در آموزش والدورف این است که معلم ها پس از شناخت و آگاهی ازمراحل پیش رفت کودکان

موضوع آموزش و روش آموزش را تعیین می کنند.

بدینترتیب فارغ التحصیلان مدارس والدورف با اعتماد به نفس مناسب، اطمینان، خلاقیت وتوانایی های عمیق اخلاقی، دوره های تحصیلی را به پایان می رسانند.

نکتهی مهم دیگر در روش والدورف این است که بیش از پرداختن به موضوعات آموزش، روش وچگونگی تدریس و آموزش اهمیت دارد. معلم ها در مدارس والدورف آلاسکا با دقت فعالیتهای عملی، هنری و آکادمیک را با یک دیگر منطبق می کنند تا ذهن کودکان را تحریککرده و آن ها را برای کسب تجربه های زندگی در آینده آماده کنند.

بنابراینکودکان در این مراکز بیش تر از آن که از طریق تئوری بیاموزند، عمل می کنند، فعالندو به کشف مسایل درونی و دنیای پیرامون می پردازند. مشاهده ی کلاس های والدورف،کودکانی را نشان می دهد که علاقه ی زیادی به یادگیری دارند و همگی سرحال و فعالند.این موضوع در موفقیت فردی آنان بسیار اهمیت دارد.

معلم

نقشمعلم در مدارس والدورف بسیار مهم  است. دردوره های اولیه و مقدماتی مدارس والدورف، معلم از پایه ی اول تا هشتم همراه کودکاناست و پیش رفت آن ها را مشاهده می کند. در این حالت معلم می تواند در طول سالیان،میزان پیش رفت هر کودک را تعیین کند و موضوع آموزشی و روش خود را با نیازها وتوانایی های او منطبق کند. بدین ترتیب معلم اطمینان می یابد که کودک در حالیادگیری است و به او می فهماند که یادگیری یک پدیده ی دراز مدت است.

معلمهای والدورف تجربه های متفاوتی از روش ها دارند و آن ها را با فلسفه ی خاص خودهمراهی می کنند. هم راهی معلم تا پایه های بعدی و بالا با کودک سبب می شود بتواندمطالب درسی آینده را برنامه ریزی کند و در هر کودک انگیزه ی ویژه ای برای یادگیریبه وجود آورد. در این روش ارتباط میان معلم و شاگردان عمیق و مداوم خواهد بود. هدفاز این برنامه تنها این نیست معلم کودکان را برای مراحل بعدی آموزش آماده کند،بلکه هدف های دیگری نیز مانند تحریک حس کنجکاوی – علاقه به کشف مسایل و همیشه فعالبودن در میان است.

درساصلی

درمراکز والدورف روزی دو ساعت به درس اصلی اختصاص داده می شود. درس اصلی یعنی موضوعیخاص که مطالعه آن سه الی چهار هفته طول می کشد. در آموزش درس اصلی، موضوع به صورتزنده و به روشی حرفه ای و تخصصی ارایه می شود و کودکان با علاقه و عشق فراوان یادمی گیرند.

 

توالیو نظم

یکپارچگی و اتحاد حواس مختلف، هماهنگی چشم و دو دست، استفاده از زبان و مهارت هایاصلی دیگر برای پی ریزی آموزش آکادمیک و پیش رفت کودکان در مهدهای کودک والدورفضروری است. در این محیط جذاب خلاق و طبیعی، کودکان می توانند برای مراحل بعدیتحصیل به خوبی آماده شوند.

 

زبان

هدفاز برنامه ی زبان رشد توانایی برقراری ارتباط است. مهارت برقراری ارتباط کمک میکند تا آگاهی های اجتماعی و رشد کودکان افزایش یابد. برای دوست داشتن دیگران وارتباطی خوب با آن ها لازم است بر میزان توانایی، تجربه و آگاهی و دانش کودکان ازانسانیت افزوده شود.

درمدارس والدورف آلاسگا، زبان اسپانیایی و آلمانی در مقاطع مختلف تدریس می شود.مطالعه ی زبان پنجره ای است به سوی آشنایی با فرهنگ ها و آداب و ارزش های جوامعدیگر و در عین حال امکانی است برای بیان خود. با یادگیری زبان دوم نه تنها بافرهنگ های دیگر آشنا می شویم، بلکه احساس و عمل مان نیز تغییر می کند. زبان امکانیاست برای بیان احساس هم دردی و مهربانی و انزجار و دیگر احساسات.

بایادگیری زبان دوم نیروی تفکر و ذهنیت کودکان رشد می کند و شخصیت انسانی آن هادگرگون می شود. بنابراین یادگیری زبان های خارجی در برنامه ی آموزشی جای خاصیدارد. از مقطع اول تا دوازدهم دو زبان خارجی آموزش داده می شود. زبان ها نیازهایمتفاوتی را در کودکان  برطرف می کنند و درروح آن ها توازن به وجود می آورند.

هرزبان با توجه به آهنگ، ریتم، تن، تلفظ و لهجه و ساختار خاص خود، فرصت تجربه ای خاصرا فراهم می کند. در روش والدورف کودکان کوچک تر به وسیله ی داستان، آواز، شعر وانواع بازی ها با زبان ها آشنا می شوند و کودکان بزرگ تر و در مقاطع بالاتر تحصیلی، گرامر خواندن و ترجمه و نوشتن را نیز میآموزند. کتاب هایی نیز برای این برنامه در اختیار کودکان گذاشته می شود. کودکان بایادگیری زبان دوم و انعطافی درونی که در یادگیری زبان دوم کشف می کنند، به تواناییهای خود و انعطاف در روابط اجتماعی شان پی می برند. درس زبان خارجی از نظر ایجادانگیزه و عشق و علاقه به یادگیری یکی از درس های مهم در مدرسه های والدورف است.

کاردستیو هنر

کاردستیو هنر امکان با ارزشی در آموزش به روش والدورف است.

کودکانبه وسیله ی برنامه ی کاردستی فرصت خلق اشیاء زیبا و کاربردی را به دست می آورند وبا انواع کارهای دستی مانند قلاب دوزی، بافتنی، بخیه دوزی و سایر دوخت و دوزهاآشنا می شوند. هنر نیز جایگاه ویژه ای دارد. برنامه های هنری سبب خودشناسی کودکانمی شوند. آن ها با این ابزار می توانند خود را بیان کنند. بنابراین اجرای نمایشخیالی، نقاشی، طراحی، نجاری و مجسه سازی در مدارس والدورف ساعات خوب هنر را پر میکند. کودکان در هر فرصتی به ویژه در تعطیلات به اجرای نمایش ها و فعالیت های هنریخاص می پردازند.

جشنها

برگزاریجشن ها به مناسبت ها و در فصول مختلف فرصتی است تا کودکان به نظم موجود در محیطاطراف و طبیعت آشنا شوند. هم چنین جشن های محلی و مذهبی کودکان را با آیین مربوطبه آن در شکلی طبیعی آشنا می کند.

درمهدهای کودک والدورف جشن پایان سال کاری هم گرفته می شود. این جشن با آغاز سال اولدبستان هم زمان است.

درهمه ی مدارس و مراکز آموزشی والدورف جشن ها بر اساس سنت ها و آیین، فرهنگ و مذهبآن کشور تنظیم می شود.

دراین گونه مراسم قصه گویی، آواز خوانی و انواع فعالیت های جمعی، شادی و لذت جشن راچند برابر می کند.

فعالیتهای حرکتی

فعالیتهای حرکتی در بازی های مختلف اجرا می شود. حرکات به گونه ای است که ذهن و تخیلاتکودک را به کار می گیرد و سبب می شود تا کودکان لذت فعالیت های فیزیکی را در محیطیبدون رقابت درک کنند. در مقاطع بالاتر دانش آموزان در انواع فعالیت های ورزشی بهشکل حرفه ای آموزش می بینند.

 

موسیقی

موسیقینقش مهم و تعیین کننده ای در برنامه های آموزشی والدورف دارد. دلایل اهمیت این روشدر برنامه های آموزشی والدورف متفاوتند:

-کودکان از راه نواختن سازها و خواندن درباره موسیقی آگاهی های فراوانی درباره یخود و دنیای اطراف به دست می آورند

-موسیقی پدیده های زمان، فضا، نظم و توالی را به کودکان می آموزد

-صداها در موسیقی به کودکان فرصت می دهد تا احساسات و افکارشان را به شکل عمیق تریمحک بزنند

- دراجرای یک برنامه ی موسیقی و خلق یک ملودی، کارکردن با هم و چه گونگی روابط اجتماعیشکل می گیرد

-موسیقی فرصتی فراهم می کند تا کودکان احساسات و افکار خود را در زمان مناسب و بهشیوه ای مناسب بیان کنند

-موسیقی روح و روان کودک را لطیف می کند

درمراکز آموزشی والدورف برنامه ی آموزش موسیقی در برنامه های روزانه گنجانده می شود.معلم ها روز کاری خود را با خواندن آواز و پخش نوارهای موسیقی آغاز می کنند، سپساز کودکان می خواهند گروهی به یک ملودی گوش کنند و به تنهایی و یا همراه با دوستانشان ملودی را همراهی کنند.

موسیقینقش مهمی در کلاس های بازی کودکان دارد. بیشتر کلاس های موسیقی یک مربی و استادبرجسته ی موسیقی دارد. افزون بر برنامه های روزانه ی موسیقی، تعدادی از کلاس هاچند روز در هفته ساعات موسیقی را در برنامه ی هفتگی خود دارند.

درپایه های اول تا سوم دوباره در هفته کلاس موسیقی برگزار می شود. در پایه های اول ودوم فعالیت های موسیقی شامل آواز خواندن، نواختن با فلوت و تمرین مهارت هایی مانندگوش دادن، دست زدن با ریتم و زمزمه ی آواهای زیر و بم می شود. در پایه سوم کودکانبه ملودی ها به وسیله ضبط صوت گوش می کنند و سپس آن را می نوازند. آن ها نت های موسیقیرا هم یاد می گیرند و دسته جمعی آواز می خوانند.

درپایه چهارم تا هشتم چهار بار در هفته کلاس موسیقی بر پاست. پایه چهارم دو بار درهفته کلاس تخصصی ویولون و دوبار هم در کلاس عمومی موسیقی دارند. گروه پنجمی همبرنامه ی عمومی شان دوبار در هفته است.

درپایه چهارم و پنجم، کودکان خواندن دسته جمعی، مطالعه ی نت های موسیقی و کار باابزار مختلف موسیقی را می آموزند.

درپایه های ششم، هفتم و هشتم به دانش آموزان فرصت داده می شود یک گروه ارکستر درکلاس تشکیل دهند. گروه کر و کلاس موسیقی عمومی نیز برای این پایه ها برنامه ریزیشده و بر آواز خوانی، نواختن، آماده سازی قطعات موسیقی برای نواختن تاکید می شود.پخش موسیقی نیز از برنامه های همیشگی در مدارس والدورف است.

برنامهی موسیقی در مدارس والدورف برنامه ای عمومی است. بدان معنا که کودکان، والدین،معلم های مدارس دیگر و کارمندان مدارس می توانند در کلاس موسیقی شرکت کنند. در اینمدارس امکان استفاده از ابزار موسیقی پس از پایان وقت مدرسه نیز وجود دارد. روشآموزش والدورف با توجه به علاقه ی کودک فرصت یادگیری خصوصی موسیقی نیز به او دادهمی شود.

باغبانی

کودکانبه وسیله ی باغبانی موجودات زنده ی دیگر را می بینند و با زمین و همه ی آن چه رویآن زندگی می کند، ارتباط مناسبی می گیرند. آن ها می آموزند چه گونه با محیط وطبیعت هماهنگ شوند، باغ مدرسه دنیای وسیعی برای کودکان است تا با نظم موجود در آنبه کمک مربی آشنا شوند. در این باغ مربی به کودکان دستوراتی می دهد و آن هادستورات را اجرا می کنند. در هنر باغبانی کودکان می آموزند هر گیاه به دست انسان ودر جایی که او بخواهد کاشته شده و رشد می کند. کودکان دراین فعالیت با نیروهایگوناگون طبیعت نیز آشنا می شوند.

کودکانخردسال تر در برنامه ی باغبانی با موضوعات ساده ای مانند گل، کود و... آشنا میشوند. آن ها می بینند این اجزاء چه گونه به روی هم تأثیر می گذارند و در مراحلبعدی کاشت دانه، رشد آن و برداشت محصول برای کودک شرح داده می شود.

دراین بخش از فعالیت، کودکان به رابطه ی علت و معلولی میان عناصر در طبیعت پی میبرند. کتاب باغبانی در اختیار کودکان گذاشته می شود و آن ها به تدریج و با تمرینهای مداوم روزانه استفاده ی مناسب از اشیاء باغبانی را می آموزند. آن چه در اینفعالیت ها اساسی است هدف مندی فعالیت هاست که سبب می شود کودک برای انجام آن هامشتاق باشد. در باغبانی تنها انگشتان فعال نیستند، بکله همه ی اعضای بدن فعالیت میکنند.

http://ketabak.org/node/1867

---------------------------------------------------

به کودک خود در کم کردن اضطراب امتحان کمک کنید

HelpYour Child Reduce Test Stress

بهکودک خود در کم کردن اضطراب امتحان کمک کنید

برگردان:

کیمیاتقی زاده میلانی

برایکودکان، احساس ترس از امتحانی بزرگ و سخت، عادی است ولی برخی از کودکان بیش ازاندازه دچار اضطراب می شوند، که بر سلامتی، رفتار و نمره ی کودکان اثر می گذارد.اضطراب امتحان از زمانی که مدارس تاکید زیادی بر استاندارد کردن امتحانات کردهاند، شایع شده است. همه ی شاگردان دچار این فشار می شوند، حتی شاگردانی که نمراتخوبی می گیرند گاهی این فشار را تجربه می کنند.

 

درزیر به شماری از نشانه هایی که نمایانگر استرس بیش از حد کودکان است، اشاره شدهاست:

 

کودکبه ویژه در روزهای امتحان از رفتن به مدرسه سرباز می زند

روزهاینزدیک امتحان، برای هر چیز کوچکی گریه می کند؛

رفتارخورد و خواب کودک روزهای قبل از امتحان تغییر پیدا می کند؛

حتیساده ترین تکالیفش را انجام نمی دهد؛

دچارحواس پرتی شده و توانایی تمرکز کردن را ندارد؛

خودشرا دست کم گرفته و لقب "احمق" به خود می دهد؛

درروزهای قبل از امتحان، دچار حالت تهوع و سر درد تنشی می شود؛

درخانه تمرین ها را خوب انجام می دهد، ولی در امتحان واقعی عملکردش فرق می کند؛

رویورقه ها و پروژه ها خوب عمل می کند، ولی در امتحان نه.

جوسفکاسبارو، مدیر پیشین مدرسه ای در نیویورک می گوید: "مدرسه ها، نظام ها، معلمها و اجتماع، بیش از پیش بر اساس نمره ی آزمون هایشان داوری می شوند، و سبب میشوند همه درگیر اضطراب شوند". او مشاهده کرد هنگامی که نمره ی آزمون هایاستاندارد، ارقام قدرتمند می شوند، یعنی شاگردان نمره ی قبولی را دریافت می کنند،به سطح بالاترارتقاء پیدا کرده و بر اعتبار و شهرت مدرسه افزوده می شود، در آنهنگام بیشتر دانش آموزان به گونه ای، اضطراب را تجربه کرده اند.

کاسباروکه هم اکنون مشاور تحصیلی است، می گوید: "به نظر می رسد که اضطراب به مشکلیغیر قابل کنترل تبدیل می شود" و "نمره ی آزمون، تک تک لحظه های بیداریرا اشغال کرده است."

کاسباروبرای کمک به کودکان، والدین و آموزگاران در درک این که اضطراب از کجا پدیدار میشود، کتابی با عنوان "اضطراب امتحان و کارهایی که می توانید برایش انجامدهید" نوشته است. او می گوید: " کم کردن اضطراب بچه ها، مورد علاقه یهمه است".

پیشنهادهایکاسبارو برای کم کردن اضطراب امتحان در بچه ها، به شرح زیر است:

 

درآینه نگاه کن

 والدین باید از خود بپرسند، آیا من عامل عمده یاضطراب هستم؟، بعضی از والدین ناآگاهانه کودکان را مضطرب بار می آورند، مثلاپیوسته درباره ی امتحان صحبت می کنند و طوری القا می کنند که انگار ارزش بچههایشان را با نمره و امتیاز آزمون ها اندازه می گیرند. کاسبارو می گوید:"والدین به شدت فکر می کنند آینده ی بچه هایشان وابسته به آزمون ها و نحویاجرای آنهاست". "و آن ها فکر می کنند اگر به بچه ها فشار وارد نکنند،وظیفه ی خود را به خوبی انجام نداده اند."

 

تعادلرا پیدا کن

 پیشرفت کودک تان را ستایش کنید، نه نمره آزمونشرا. با این کار به او می فهمانید که چیزهای دیگری چون: هنر، ورزش و ارتباطات هم،اهمیت ویژه خودشان را دارند.

رویکسانی تاکید کنید که امتحان های خود را با نمره های عالی نگذراندند. هیچ کس از رویعملکرد ضعیف های وارنر وان بران در آزمون های ریاضی دبیرستان، نمی توانست ایننتیجه را بگیرد که روزی او یکی از دانشمندان موشک خواهد شد!. دنبال نمونه هایی ازاین دست در خانواده و اجتماع  خود باشید وآن ها را به کودک تان معرفی کنید.

 

درمورد حرفه های گوناگون صحبت کنید

تاکیدروی پزشک ها، وکیل ها و دانشمندان و دیگر رشته هایی که پرستیژ و درآمد بالا دارند،وسوسه انگیز است. مطمئن شوید کودکان شما می دانند که گزینه های رضایت بخش شغلیدیگری هم وجود دارد و نکته ی مهم این است که آن ها از شغلی برگزیده اند خوشحال وراضی باشند.

انتظارنداشته باشید که همه ی بچه ها در یک سطح و یکسان باشند

ممکناست کودکان تان را زیر یک سقف بزرگ کرده باشید ولی آن ها کاملا متفاوت از یکدیگربه بار آیند. یکی از کودکانتان ممکن است بدون آمادگی زیاد، به خوبی از عهده یآزمون برآید، در حالی که دیگری ممکن است برای گرفتن نمره ی متوسط تلاش زیادی بکند.از تحسین زیاد و مکرر کسانی که خوب امتحان می دهند، پرهیز کنید. گاهی کودکانی کهدر امتحان ضعیف عمل می کنند در شغل شان موفقیت بیشتری بدست می آورند. کاسبارو میگوید: "درباره ی علاقه ی کودک خود واقع بین بوده و آن را تقویت کنید."

 

شیوهی یادگیری کودک خود را بشناسید

بعضیاز بچه ها مداخله ی زیاد والدین را نیاز دارند، بیشتر به این سبب که برای آن هاتمرکز بر روی مطلب بیشتر از چند دقیقه سخت است. و درحالی که برای گروهی از کودکانگرفتن نمره ی خوب انگیزه ای قوی برای مطالعه است و گروهی دیگر از کودکان را با کمکجایزه ای فوری مانند تماشای تلویزیون می توان به مطالعه تشویق کرد.

 

درکسبمهارت های مطالعه به کودکان خود کمک کنید

شمانمی توانید از بچه ها امتحان بگیرید ولی می توانید به آن ها یاد دهید چگونه برایامتحان آماده شوند. کاسبارو می گوید: "اگر روز پیش از امتحان خوب شروع شود،نتیجه ی امتحان هم خوب می شود". به او یاد دهید عوامل مزاحمی را که تمرکز اورا کاهش می دهند کاهش دهد و از پرخوانی در شب امتحان خود داری کند. اگر کودکانتلاش می کنند تا راهی برای یادگیری واژگان یا حقایق علمی بیابد کمکش کنید تا فلشکارت درست کند یا یک شیوه ی بازی ارائه دهد.به کودک خود فن امتحان دادن را یاددهید این فن وقتی مؤثر است که او جواب پرسش را نمی داند.

 

درباره  شیوه ی انجام تکالیف کودکان تان بازنگری کنید

بیشتروالدیناصرار دارند کودکان تکالیف را درست پس از مدرسه انجام دهند ولی بیشتر بچه ها بهگفته ی کاسبارو در آن زمان خسته و از پا درآمده هستند و زمان مناسبی برای انجامتکالیف درسی نیست.

 

عادتهای سالم را تقویت کنید

بچهها نیاز دارند غذاهای سالم بخورند، پیوسته ورزش کنند و خواب مناسبی داشته باشند،والدین می توانند الگوی این عادت های سالم باشند و مطمئن شوند که کودکان فرصتگزینش سالم را دارند. مثلا والدین می توانند یخچال را از خوراک سالم پر کنند.

 

اضطرابامتحان بخشی از زندگی دانش آموزی است

امااگر کودک شما بیش از حد از استرس امتحان رنج می برد، ممکن است نیازمند کمک های جدیباشد. اضطراب زیاد می تواند مانع دستیابی کودکان به استعداد درونی خود در مدرسهشود و در سلامتی فیزیکی آن ها تاثیر بگذارد. شما می توانید با آموزش بعضی از فنونسازش با اضطراب امتحان، به کودک خود کمک کنید. شما نه تنها به آن ها کمک خواهیدکرد از عهده ی امتحان ها برآیند بلکه آن ها را با فنونی مجهز می کنید که به کهبدانند چگونه با هر مشکلی که در زندگی با آن رو به رو می شوند، رفتار کنند.

http://ketabak.org/node/1886