فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: دوشنبه 1398/2/30
تاریخ   1394/3/12   | تعداد بازدید   831   | |

از دست این کمال گراها ...
 

کمال گرایی افراطی

آیا کاری را که انجام می دهید باید کامل و بی عیب و نقص باشد؟ و بهخودتان و دیگران خیلی سخت می گیرید ؟ شاید شما هم دچار کمال گرایی افراطی شدید!

اکثر ما راهِ رسیدن به مطلوب را گم کرده ایم و بسیاری از ما نیزتسلیم شده یم و هیچ تلاشی برای رسیدن به آن کمال مطلوب نمی کنیم. اما کمال گرایانبا ایمانی که به کمال مطلق دارند، خاطر نشان می کنند که همه چیز می تواند خیلیبهتر از آن چه هست ، باشد. اما کمال گرایی افراطی یعنی بی وقفه به دنبال هدفی مبهمدویدن و همیشه به دنبال بهترین ها بودن. اگر این افراد به دنبال زندگی واقعینباشند، تقاضاهای بی پایان و راه حل های ناقص و موقتی شان ، هم خودشان را و همدیگران را خسته می کند و سرانجام از پا می اندازد.

 

 ویژگی های شخصیتی افراد کمال گرا :

معیارهایشان بسیار سطح بالاست معتقدند که همه چیز باید کامل و بینقص باشد، به خودشان و دیگران سخت می گیرند. فرقی نمی کند که چه کار می کنند.آشپزی ، ورزش یا کار . مهم این است که باید آن را کامل و بدون کوچک ترین نقصیانجام دهند و اگر کمی کار ایراد داشته باشد احساس می کنند شکست خورده اند.بنابراین همیشه فقط کارهایی را انجام می دهند که در آن مهارت دارند و دایره فعالیتهایشان محدود می شود. این افراد اغلب زمینه ای خاص را برای رسیدن به حد مطلوبانتخاب می کنند . مثلا بعضی از آن ها کمال گرایی را بر روی خانه ، همسر وفرزندانشان منعکس می کنند و دسته دیگر بسیار مشکل پسند و ایرادگیرند و می خواهندتمام کارها و وسائلشان بی نقص باشد: روابطشان، شغلشان، لباس هایشان ، جعبهابزارشان و ماشینشان و ...

 

 کمترکسی به حد مطلوب آن ها می رسد برای آن ها هیچ کس آن طور که باید نیست.کمال گرایانهمیشه قادرند به اندازه کافی از دیگران اشکال بگیرند، فرقی نمی کند که طرف چه کسیباشد مهم این است آن طور که باید نیست.

 

 جذب کسانی می شوند که بالقوه کمال گرا هستندمعمولا به سراغ کسانی می روند که توانایی کمال گرا شدن را داشته باشند. اکثر کمال گرایان طرح به کمال رساندن همسر رادارند.

 

 گرایشبه ناراحتی و افسردگی دارند به جای این که از امکاناتی که دارند لذت ببرند، غصه میخورند که چرا در زندگی به حد مطلوب خود نمی رسند و این امر باعث می شود که همیشهتا حدی افسرده باشند. کمال گراها باید بدانند که همه انسان ها ناقص اند و این امرشامل آن ها نیز می شود. فرقی نمی کند که چه قدر تلاش می کنید تا همه چیز را مرتبکنید و به فکر همه کارها باشید ، دیگران نمی توانند کامل باشند و شما فقط مسئولاعمال خودتان هستید. به جای این که به روابط خود به چشم طرح و پروژه و تعداد زیادیمسئولیت نگاه کنید می توانید از آن ها لذت ببرید.

 

 

 چرا   کمـــال گـــــــــــــــرا می شوند؟

 

اکثر این افراد دارای والدینی هستند که یکی کمال گراست و دیگریانسانی مهار نشدنی.

نتیجه رفتارهای چنین والدین آشفته ای این است که دوران کودکی آن هابسیار آشفته و بی نظم است و آن ها نیز به سوی کمال گرایی قدم بر می دارند و تلاشمی کنند قسمت هایی از زندگی آشفته خود را به حد بسیار بالا و مطلوبی برسانند. همهکمال گرایان دارای والدینی کمال گرا نیستند . اکثر آن ها مجبورند در دوران کودکینقش انسانی بزرگ و جاافتاده را ایفا کنند. این موضوع با مرگ یکی از والدین یاجدایی آن ها از یکدیگر ، اعتیاد آن ها ، توجه بیش از حدشان به کارهای خارج از خانهو مبتلا شدن به بیماری های روانی رخ می دهد و کودکان مجبورند جای این والدین را پرکنند. فرق نمی کند که کودک درگیر کدام یک از موارد ذکر شده باشد ، مهم این است کهاو حس می کند باید فضای خالی موجود را پر کند و مجبور می شود در سنین کودکی نقشانسانی بزرگ تر را بازی کند. باید بیاموزند و به تعادل برسند باید بدانند که همهانسان ها ناقص اند و این امر شامل آن ها نیز می شود. فرقی نمی کند که چه قدر تلاشمی کنید تا همه چیز را مرتب کنید و به فکر همه کارها باشید ، دیگران نمی توانندکامل باشند و شما فقط مسئول اعمال خودتان هستید. به جای این که به روابط خود بهچشم طرح و پروژه و تعداد زیادی مسئولیت نگاه کنید می توانید از آن ها لذت ببرید.

 

 

معیارهای خود را تغییر دهید.

 

 کمال گرایان تمایل شدیدیبه گسترش موضوع دارند و از کاه، کوه می سازند. با تکرار این جمله که ( هر کسی حقدارد اشتباه کند) موضوع را به مشکلی بزرگ تبدیل نکنید. از آن جایی که کمال گرایاندوست دارند کارها را کنترل کنند ، اجازه دهید که یک سری کارها را همسرتان انجامدهد و کمی رها شوید.

 

با قدردانی کردن به جنبه های مثبت رابطه توجه کنید شما نمی توانیدهم کسی را دوست داشته باشید و هم در تمام لحظه ها از او ایراد بگیرید. به منظورپذیرفتن رفتارهای طرف مقابلتان و بالا بردن توانایی عشق ورزیدن در خود ، سعی کنیداز او قدردانی کنید و توجه بیشتری به خوبی های همسرتان داشته باشید.  کمالگرایان خیلی راحت از دیگران گله می کنند " اون کار رو انجام ندادی"" هیچ وقت نمی تونی ..." ، در کنار گله کردن دیگران را تشویق و از آن هاقدردانی کنید. مثلا یک بار که همسرتان سر قرار دیر می آید و شما از دستش گله میکنید ، به خاطر بیاورید که او همیشه چه قدر در نظرتان زیبا جلوه می کند و چه قدراز داشتنش خوشبختید. باید بدانید که هیچ کس کامل نیست و اشتباه کردن امری اجتنابناپذیر است. دید مثبت خود را تقویت کنید برای تمرین رهایی از کمال گرایی ، درپایان روز فهرستی از مواردی که شما را خوشحال کرده و باعث شده تا قدردانی کنید ،تهیه کنید. اکثر کمال گرایان در پایان روز فقط به نقص ها و اشتباه ها فکر می کنند. برای مثال کارهایی را که خود و کارمندانشان درست انجام نداده اند، چه طور شد کهنتوانستند از پسِ فلان موضوع برآیند، چرا رئیس ، همسر یا فرزندانشان فلان کار راناتمام گذاشته اند و یا دنیا چه عیب هایی دارد. تمامی این موارد باعث به وجود آمدنحس منفی در شما می شود.

 

به قدرت خدا ایمان داشته باشید. فقط خدا بزرگ است و قادر به انجامکامل و بی نقص همه امور است. پس باید مسئولیت پذیری را کنار بگذارید و تسلیم قدرتیبالاتر از خود شوید.

 

حضور خداوند را در زندگی خود لمس کنید. در زندگی امنیتی وجود داردکه می توانید آن را به دست آورید اما وقتی قادر به داشتن آن هستید که به قدرتیبرتر ( خداوند) ایمان بیاورید.