فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: دوشنبه 1398/12/5
تاریخ   1395/3/23   | تعداد بازدید   655   | |

يکصد چالش زندگی و راهکارهای حل آن
 

* تسلیم ذهن شدن یکی از خطرناکترین چالش های زندگی است


زمانیکه بدون هیچ اراده ای به ذهن خود توجه کنیم و هر آنچه ذهن می خواهد را انجام دهیمبه تسلیم ذهنی دچار شده ایم که می تواند یکی از خطرناکترین دست اندازهای زندگیباشد

.
بهگزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، دکتر محمدرضا عابدی ودکتر راضیه ایزدی با حضور در سلسله نشست های مثبت خانواده به بیان یکصد چالش زندگیو راهکارهای حل آن می پردازند.
بلاتکلیفی،تسلیم، اعتماد به ذهن، دلیل آوری، تلاش و کنترل از جمله چالش ها و دست اندازهایی بودندکه در سومین جلسه از نشست مثبت خانواده مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای آن ارائهشد.
دکترعابدی روانشناس و استاد دانشگاه با اشاره به حضور دست اندازها در زندگی افراد گفت:در زندگی هر فردی دست اندازهایی وجود دارد که در بیشتر مواقع به دام افتادن درآنها زندگی افراد را دچار مشکل می سازد و باید دانست که تمامی آنها در دنیای بیروننیست و عمده آنها در دورن انسان است.
ویاظهار داشت: سلسله نشست های "مثبت خانواده" نیز با محوریت بیان یکصدچالش زندگی و راهکارهای حل آن سعی بر رفع دست اندازهای زندگی دارد.
ویافزود: بلاتکلیفی از جمله دست اندازهایی است که زمانی اتفاق می افتد که افکار واحساساتمان جلوی چشمانمان قرار می گیرد و در این مسیر آنقدر مشغول افکار خود میشویم که نمی دانیم چه کار باید انجام دهیم و این تعریف بلاتکلیفی است لذا بایددانست که بلاتکلیفی نداشتن مهارت و اطلاعات نیست.
عابدیتصریح کرد: با توجه به اینکه ذهن انسان در درونش دست اندازهای مختلف را ایجاد میکند به همین دلیل برای عبور از چالش بلاتکلیفی راهکار وظیفه دانی و به عبارتیانجام وظیفه ارائه می شود.
اینروانشناس ادامه داد: تسلیم یکی دیگر از چالش های زندگی مطرح شده است که زمانی کهبدون هیچ اراده ای به ذهن خود توجه کنیم و هر آنچه ذهن میخواهد را انجام دهیم بهتسلیم ذهنی دچار شده ایم که می تواند یکی از خطرناکترین دست اندازهای زندگی باشد.
ویبیان کرد: ذهن انسان همچون شمشیر دو لبه است که به استفاده خوب و بد می پردازد کهزمانی که ذهن برای دروغ گفتن، تهمت زدن، اذیت دیگران و ... استفاده می شود به استفاده بد ذهن منجر شده و درهمین راستا غیبت کردن از رایج ترین نمونه های تسلیم ذهن شدن است.
ویگفت: انتخاب راهکار حل چالش تسلیم است که هر فردی وقتی خود را در نقطه انتخاب ببیندو به راحتی تسلیم ذهن نشود، می تواند از این دست انداز عبور کند.
عابدیبا اشاره به چالش اعتماد به ذهن افزود: ذهن به شیوه های مختلف افراد را وادار بهکارهایی می کند که لزوماً مؤثر نیستند و در این مسیر اعتماد به ذهن منجر به ایجادچالشی در زندگی می شود که راهکار حل آن قدردانی از ذهن است به گونه ای که فرد ازذهن خود قدردانی کرده ولی در ادامه کار خود را انجام می دهد.
ویخاطرنشان کرد: در رویارویی با چالش ها و دست اندازهای زندگی باید نقطه مقابل آن رابه عنوان راهکار حل آن به کار برد تا بتوان به راحتی و با تمرین از آن عبور کرد.
گفتنیاست؛ سلسله نشست های "مثبت خانواده" تا سوم تیرماه هر روز به غیر ازروزهای تعطیل ساعت 13:30 در محل تالار ادب واقع در خیابان باغ گلدسته، بلوار هشتبهشت برگزار می شود.