فرهنگسرای خانواده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

امروز: دوشنبه 1398/12/5
تاریخ   1395/4/14   | تعداد بازدید   632   | |

کتابک های چهارگانه "مثبت خانواده" منتشر شد.
 

 

خلاصه مباحثی که طی 15 جلسه در سلسله نشست های «مثبت خانواده» مطرح شد در قالب چهار کتابک گردآوری 

شدهاست.

هر یک از این کتابچه ها به طرح 25 چالش از یکصد کلید چالش های زندگی پرداخته اند که به ترتیب شامل عناوین 

"تعهّد"،"مهربانی"، "مهربانی و ارتباط" و "معنویت" است.




 دکتر محمّدرضا عابدی و دکترراضیه ایزدی به مدت 15 روز درقالب سلسله نشست های مثبت خانواده به بیان

چالشهای زندگی و ارائه راه کارهای حل آن پرداختند که چکیده ای از آن توسط کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و 

خانوادهسازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گردآوری شده است.

گفتني است: عموم شهروندان برای دریافت کتابک های چهارگانه سلسله نشست های مثبت خانواده میتوانند در 

ساعاتاداری به محل فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان جی، خیابان لاهور، خیابان شهید مفتح شرقی، بعد از 

ورزشگاه پیروزی مراجعه کنند./.


تلفن تماس: 32304030 و 32304055